czwartek, 31 maja 2018

„Polityka Polskiej równowagi” II RP Moskwa – Warszawa – Berlin


Polityka Polskiej równowagi” II RP Moskwa – Warszawa – Berlin.tego nie ma w podręcznikach szkolnych


Temat od 1919 roku
Po zamachu Piłsudskiego próba wprowadzenia „polityki równowagi” Moskwa – Warszawa – Berlin.
1926 –Zamach Majowy koniec demokracji w Polsce
Plik:Pogrzeb po przewrocie majowym 1926.jpg
Pogrzeb żołnierzy po zamachu majowym
W 1926r. zostaje szefem sztabu zamachowców pod dowództwem gen. G. Orlicz-Dereszera. Następnie Piłsudski jako minister spraw wojskowych mianuje Becka szefem swojego gabinetu. W 1930r. 36-letni Beck ku powszechnemu zdumieniu obejmuje funkcję wicepremiera w rządzie Piłsudskiego. Marszałek darzył go pełnym zaufaniem.

http://okres-prl.blog.onet.pl/2012/12/18/stan-wojenny-a-zamach-majowy/
 ten materiał został skasowany na blogu onet.pl 
– po zamachu Piłsudskiego próba wprowadzenia „polityki równowagi” Moskwa – Warszawa – Berlin.
– 1928r. Polska podpisuje traktat potępiający wojny jako środek rozstrzygania sporów
Hitler przeciwstawiał planom niemieckiej generalicji zakładającym atak na Polskę w myśl rewizjonistycznej koncepcji walki z „dyktatem wersalskim”. Dyktatorowi nie przeszkadzał nawet fakt, że od 1932 r. Polskę i ZSRR łączył pakt o nieagresji.
1932r. Układ o nieagresji ze Związkiem Radzieckim
Dz. ustaw .1932 nr 115 poz. 951. Oficjalny pełen tekst paktu w języku polskim i rosyjskim.
moskiewską wizytą J. Becka (13-15 lutego 1934r.) w czasie której przedłużono pakt o nieagresji (z 1932r.) do roku 1945. Reprezentując polską rację stanu Beck był przeciwny „wschodniemu Locarno”, które poprzez zbliżenie Rosji i Francji pomniejszało pozycję Polski w Europie Wschodniej na rzecz Rosji, a ponadto obniżało do minimum wartość sojuszu polsko-francuskiego.
W maju 1935r. zawarte zostały układy o wzajemnej pomocy, najpierw między Francją a Rosją Sowiecką, oraz później miedzy Rosją a Czechosłowacją.
Stare porozumienie rosyjsko-niemieckie po dojściu do władzy Hitlera, zostało zastąpione porozumieniem rosyjsko-francuskim, które to przyniosło porozumienie polsko- niemieckie. Jednak prawdziwym zwycięzcą tych porozumień wydaje się być Rosja, ponieważ jej pakty o nieagresji z Francją i Polską zabezpieczały jej zachodnią granicę, przez co miała wolną rękę przeciwstawić się agresywnej Japonii na dalekim wschodzie.
Tutaj mogę wstawic – Gra ministra Beka na kilku instrumentach ..
Cały material znajdziecie
Wracając do tematu.
Obludne  porozumienie polsko-niemieckie, o które dyplomacja zabiegała przynajmniej od wiosny 1933 r. Wówczas to nowo mianowany kanclerz III Rzeszy po raz pierwszy zaproponował Józefowi Lipskiemu, ambasadorowi Polski w Berlinie, zawarcie dwustronnego układu. Ostatecznie, polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy (obowiązującą na 10 lat) podpisano w stolicy Niemiec 28 stycznia 1934 r.
„W Warszawie z zadowoleniem przyjęto stanowisko Hitlera, które uznano za wyraźny odwrót od tradycji pruskiej – tradycji, która w przeszłości kazała poszukiwać zbliżenia z ZSRR kosztem Polski
„Wspólny wróg” jakim był Radziecka Rosja , że z perspektywy Berlina porozumienie Niemiec i Polski nie miało charakteru tymczasowego, jak do tej pory zwykło się uważać.
Hitler wypowiedając w Reichstagu 30 stycznia 1934 r., dwa dni po zawarciu układu o nieagresji: „Niemcy i Polska będą musieli pogodzić się z faktem swojego istnienia. Potrzebne jest więc ukształtowanie takiego stanu, który pozwoli obu narodom czerpać możliwie największą korzyść, a który trwać będzie i za tysiąc lat” – mówił wówczas niemiecki kanclerz.
Przygotowanie przyszłej ofensywy na Wschód wymagało zgody lub przynajmniej neutralności państw zachodnich. W maju 1934 r. doradca fuehrera w sprawach polityki zagranicznej Alfred Rosenberg postulował wspólny atak Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii na Związek Sowiecki, a następnie jego podział na kilka stref wpływów.

– 1934r. Układ o nieagresji z Niemcami
„Deklaracja o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach z Niemcami”, początek zbliżenia obu państw.

Józef Beck i Hermann Göring wraz z małżonkami, podczas wizyty Becka w Niemczech, lipiec 1935
„Polska już na samym początku 1934 roku, tj. zaraz po dojściu nazistów do władzy, zawarła pakt o nieagresji z Niemcami. Nie wiedzieć czemu nikt nie nazywa go paktem Hitler-Piłsudski,
 Herman Goring i Ignacy Mościcki po polowaniu w Białowieży, luty 1938 r.
Herman Goring i Ignacy Mościcki po polowaniu w Białowieży, luty 1938 r
Informacja z „Dziennika Białostockiego” z 1 lutego 1935 r.: „Polowanie reprezentacyjne w Białowieży. Wspaniałe trofea myśliwych.
W dniu onegdajszym powrócił do Warszawy z wielkiego polowania w Białowieży P. Prezydent Rzplitej wraz z towarzyszącemi mu osobami. Reprezentacyjne łowy w najpiękniejszym zakątku Polski zostały ukończone. Ostatni, wtorkowy, dzień łowów obfitował w szereg sensacyj. Ogółem na rozkładzie było: 42 dziki, 4 rysie, 7 lisów, 1 rogacz i 9 zajęcy. Z tego P. Prezydent Rzplitej upolował 1 dzika i jednego kozła. Syn P. Prezydenta Rzplitej, Józef Mościcki dwa lisy, a premjer Prus p. Göring położył dwa dziki i jednego postrzelił.
Pierwszego dzika zastrzelił w puszczy na daleką odległość w następujących okolicznościach. W poniedziałek podczas polowania, dzik wyszedł z puszczy na P. Prezydenta Rzplitej. P. Prezydent, z którego z lewej strony stał premjer Göring nie strzelił, oddając jako gospodarz ten zaszczyt premjerowi Göringowi, który strzelił i położył dzika trafiając go w komorę.
O polowaniach napisał w diariuszu dyplomata i wiceminister spraw zagranicznych w II RP Jan Szembek, że „stały się już zwykłym sposobem organizowania politycznych spotkań polsko-niemieckich”. Powód był i ten, że głównym niemieckim rozmówcą był Hermann Göring, piastujący w Rzeszy również urząd łowczego, sam zapalony myśliwy.
Göring przyjeżdżał do Polski na polowania kilkakrotnie. W samej tylko Białowieży uczestniczył w trzech reprezentacyjnych – z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego – łowach. Prezydent wraz z zaproszonymi gośćmi z upodobaniem celebrował duże polowania z myśliwskim rytuałem. Czuł się dobrze w roli gospodarza, a niemiecki dygnitarz na każdym uroczystym polowaniu w Polsce doznawał satysfakcji z niezapomnianych przeżyć, tym większej, że łowy zawsze kończyły się jego osobistym sukcesem myśliwskim i miały niepowtarzalną oprawę w śnieżnej scenerii puszczy.
Sprawą podarunku zajął się Peter Menthe – od września 1934 r. do maja 1945 r. adiutant Hermanna Göringa – pełniący również funkcję oberjägermeistra w urzędzie leśnym i łowieckim Rzeszy (Jagd und Forstreferent des Reichsforst). Zaufany człowiek do specjalnych poruczeń.
W kilka miesięcy fabryka przygotowała pojazd na specjalne rządowe zamówienie. 27 sierpnia 1938 r. kpt. Menthe dostarczył samochód myśliwski dla prezydenta Ignacego Mościckiego. Polska Agencja Telegraficzna odnotowała ten fakt. Jednak nienadanie temu wydarzeniu reprezentacyjnej rangi i udział w nim personelu co najwyżej średniego szczebla ambasady niemieckiej i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych sugerują, że chciano, aby o prezencie wiedział jedynie krąg wtajemniczonych.
Herman Goering z Orderem Orła Białego W 1936 roku stała się też rzecz kuriozalna. Prezydent Ignacy Mościcki odznaczył Hermana Goeringa Orderem Orła Białego. Fakt ten został jednak wymazany z historii i dzisiaj nazwiska Goeringa nie znajdziemy ani na liście kawalerów tego orderu, ani w jego szczegółowej biografii. Przyznanie Orderu Orła Białego Goeringowi wyciągnął na światło dzienne znany polski dziennikarz, felietonista, eseista i pisarz Aleksander J. Wieczorkowski.
Cały materiał na stronie

1937r. Polska podpisuje z Francją układ handlowy.
Deklaracja polsko-niemiecka o zapewnieniu praw mniejszości narodowych
od 1938r. Zachwianie polityki równowagi. W marcu rząd polski wysyła na Litwę ultimatum w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych i sąsiedzkich – Litwa zgadza się bo Niemcy zajmują Austrię.
Anschluss of Austria


Niemieccy i austriaccy celnicy demontujący słup graniczny, 15 marca 1938
World War II Odc.3: Aneksja Austrii i CzechosłowacjiMünchner Abkommen, czyli aneksja Czechosłowacji
Sudety, zamieszkałe w znacznej mierze przez etnicznych Niemców, należały przed I wojną do Austro-Węgier, zaś w 1918 roku przyłączone zostały do Czechosłowacji. Ale już wówczas tamtejsza ludność opowiadała się za przynależnością do tzw. Niemco-Austrii – tworu, który upadł w 1919 roku.
W marcu 1938 Hitler rozpoczął swoją politykę ekspansji poza granice Rzeszy (Anschluss Austrii) i niemal pewne stało się, że Sudety – ze swoją niemiecką ludnością, na której czele stał nazista Konrad Heinlen – podążą tym samym śladem. Führer wygłaszał płomienne mowy, żądając powrotu ziem niemieckich do ich macierzy.
Czechosłowacy, związani sojuszem z Francją, liczyli na pomoc tamtejszego rządu i dysponowali atutem w postaci Związku Radzieckiego. Ale mocarstwa zachodnioeuropejskie, Francja i Wielka Brytania, nie chcąc dopuścić do wybuchu nowej wojny, prowadziły politykę ustępstw wobec Hitlera.

Anglia i Francja zdradzaja Czechoslowacje-15-16 września doszło do spotkania kanclerza Rzeszy z premierem Wielkiej Brytanii, Chamberlainem. Hitler obiecał, że nie podejmie działań zbrojnych bez uprzedniej konferencji, Chamberlain zdeklarował, że postara się przekonać Francuzów do zgody na plebiscyt w Sudetenlandzie. Już wcześniej Francja i Anglia uzgodniły bez konsultacji z Czechosłowacją, że tereny, zamieszkałe w ponad 50% przez Niemców, trafią do Rzeszy

30 września godzinie 1:30 podpisany został układ monachijski. Czechosłowakom pozostawiono dwie możliwości – walczyć z Rzeszą w pojedynkę lub też ustąpić. Układ monachijski, godzący w niepodległość i integralność Czechosłowacji, był jedną z zapowiedzi największego konfliktu zbrojnego w historii świata – II Wojny Światowej.

– 30 września 1938r. Żądanie oddania Zaolzia (Śląsk Cieszyński) 2 października wkroczenie wojsk polskich.
Wkroczenie na Zaolzie (1938r)


Odzyskanie Zaolzia 02.10.1938


CIESZYN president Moscicki in Cieszyn 1938. November– 24. 10. minister von Ribentrop wysuwa żądania pod adresem Polski:
– włączenie Gdańska do Rzeszy
– zgoda na budowę eksterytorialnej linii kolejowej na Pomorzu
– Polska miała przystąpić do paktu Berlin – Rzym – Tokio
Rząd polski nie poinformował społeczeństwa.
II wojna Swiatowa III rzesza Niemicka1939 Tak jak Polska zabezpieczyła sie od strony Zaolzia podobnie wykorzystali Rosjanie 17 Września dochodzą do Lini
Linia Curzona – proponowana linia demarkacyjna wojsk polskich i bolszewickich opisana w nocie z dnia 11 lipca 1920 roku, wystosowanej przez brytyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych lorda Curzona do Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych RFSRR Gieorgija Cziczerina. Przebieg linii oparty został na „Deklaracji Rady Najwyższej Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych w sprawie tymczasowej granicy wschodniej Polski” z 8 grudnia 1919 roku.
Po nieudanej ofensywie ukraińskiej, kontrofensywie polskiej i w konsekwencji po zajęciu w lipcu 1919 r. całego terytorium Galicji po Zbrucz przez wojska polskie, Ententa (Rada Najwyższa – a więc szefowie rządów) postanowiła decyzją z 21 listopada 1919 r. przekazać Polsce zarząd (mandat) nad całą Galicją na 25 lat (a następnie przeprowadzić plebiscyt w kwestii przynależności państwowej tego terytorium) przy jednoczesnym nadaniu przez Polskę autonomii terytorialnej ludności Galicji Wschodniej. Podstawą decyzji Ententy wynikającą z prawa międzynarodowego był traktat pokojowy, który Austria podpisała w Saint-Germain-en-Laye i w którym zrzekła się dotychczasowej suwerenności nad terytorium całej Galicji na rzecz mocarstw Ententy i pozostawiała im decyzję w sprawie dalszej przynależności państwowej tego terytorium.
Linia Curzona miała być tylko linią rozejmu między walczącymi ze sobą wojskami sowieckimi i polskimi, wbrew obiegowej opinii, nie był to projekt granicy polsko-radzieckiej. Na pozycje wyznaczone przez tę linię miały się cofnąć wojska polskie po podpisaniu rozejmu w wojnie z sowiecką Rosją.
Po zniszczeniu 6 armii niemieckiej pod Stalingradem w lutym 1943Stalin skorzystał z okazji aby powołać się wobec Brytyjczyków i Amerykanów na formułę „linii Curzona” przy roszczeniach do wytyczenia nowych granic ZSRR w Europie, ponieważ pokrywała się ona w pewnym stopniu (na linii Bugu) z granicą między ZSRR a III Rzeszą określoną w traktacie o granicach i przyjaźni między III Rzeszą a ZSRR z 28 września 1939 r. – a formuła „Linia Curzona” miała genezę brytyjską, wobec powyższego była neutralną wobec Amerykanów.

Jak widac nie zalatwione do konca sprawy wykorzystała Rosja.Z drugiej strony  pokolenie komunistów, które w 1945 roku nie wezwało narodu do walki o zachowanie przy Polsce terenów na wschód od rzeki Bug, na których żyło 5 milionów Ukraińców i 1,9 mln Białorusinów oraz mniej niż 5 mln rdzennych Polaków;
Dostaliśmy  morską granicę Polski, liczącą 440 km;
To plan  Władysława Gomułki, który przeprowadził  zagospodarowanie  Ziem Zachodnie i z uporem moje pokolenie  walczyło o uznanie zachodniej granicy, przez ćwierć wieku nie uznawanej przez kolejne rządy Republiki Federalnej Niemiec;
Wizyta Ribbentropa w Warszawie cz.I. – 26.I.1939


von Ribbentrop visits Warsaw Joachim von Ribbentrop w Warszawie


Gdyby Polska połączyla się  z Czechosławacją prawdopodobnie nie bylo by wrzesnia 1939 r
Po zajęciu Czechoslowacji – Polska sytuacja strategiczna  zmieniała się na gorszą, później w przemówieniu do Reichstagu z 28 kwietnia po zajęciu reszty Czech, Hitler podsumował swoje zdobycze: 1,500 samolotów, 469 czołgów, 500 dział przeciwlotniczych, ponad 43,000 karabinów maszynowych, 1 mln karabinów, 1bln sztuk amunicji etc.
Jeszcze w 1936r. gen. Gamelin wracając z Warszawy przez Pragę wziął list od Benesza i wręczył go Rydzowi-Śmigłemu bawiącemu w Paryżu. List zawierał akcenty polemiczne, ale i sugestie zbliżenia polsko-czechosłowackiego, aż do sojuszu militarnego pod patronatem Francji włącznie. Po przestudiowaniu listu Rydz-Śmigły oświadczył, że osobiście uważa, że solidarność obu krajów jest konieczna. Kiedy francuskie gazety ogłosiły, że nastąpiło zbliżenie polsko-czechosłowackie,min. Beck ogłosił ostre dementi w tej sprawie.
Wygląda na to, że Beck rozbiór Czechosłowacji widział jako budowę nowego ładu w Europie, a nie okrążanie Polski w pochodzie Hitlera na Wschód.
12 maja 1938r. Moscicki, Rydz-Śmigły i Beck uzgodnili na Zamku, że nie będą zaciągane żadne zobowiązania polityczne wobec Czechosłowacji. Beck spodziewał się rozłupania Czechosłowacji na dwa narodowe człony: czeski i słowacki, planując część słowacką wziąć pod protektorat polski, zaś Rus Zakarpacką chciał oddać Węgrom. Oto jak pragnął w nowych warunkach realizować “koncepcje Miedzymorza”, poczynając od wspólnej granicy z Węgrami. Wydaje się, że strategia polska wymagała ze względu na długość granicy z Niemcami chronienia tych pozycji, które już istniały – taką była Czechosłowacja. Z punktu widzenia strategicznego ocalenie Czechosłowacji było dla Polski sprawa życia i śmierci. Tak też widzieli sprawę Niemcy.
Polityka ta doprowadziła do tragedii-jak długa granica z Polska nie potrafimy doprowadzic do zgody pojednania -nasze parcie na wschód
Polska miała przygotowany plan ataku na Związek Radziecki i plan obrony na wypadek wojny z Niemcami.
Niemcy miały plan prowadzenia wojny totalnej:
– zniszczenie sił zbrojnych
– wyniszczenie narodu
– zniszczenie gospodarki i kultury
– łamali konwencje haską i genewską – grabieże, ludobójstwo
Wehrmacht przekracza granice Polski – łamanie granicy i niszczenie symboli państwa polskiego przez żołnierzy niemieckich
(1/3)▶
Łamanie suwerenności – niszczenie godła RP na szlabanie granicznym
Łamanie suwerenności – niszczenie godła RP na szlabanie granicznym
◀(2/3)▶
Wehrmacht przekracza granicę Polski – łamanie szlabanu granicznego
Wehrmacht przekracza granicę Polski – łamanie szlabanu granicznego
◀(3/3)
Niszczenie przez żołnierzy Wehrmachtu godła Rzeczypospolitej na budynku Komisariatu Rządu RP w Gdyni
Niszczenie przez żołnierzy Wehrmachtu godła Rzeczypospolitej na budynku Komisariatu Rządu RP w Gdyni

Wehrmacht marschiert in Krakau ein (1939)  1. warta przy wejsciu do skrypty marszałka
    Tak wyglądała Warszawa moje pokolenie ja odbudowąło wy szanowni politycy  od PRAWICY plujecie na PRL wraz z mediami i popełniacie dalej szkolne błedy historyczne … Czytać
  2. Przeslanie Jerzego Giedroycia-Recepcja myśli Jerzego Giedroycia dotyczącej polskiej polityki wschodniej

  3. Nie wpadając w megalomanię narodową, musimy prowadzić samodzielną politykę, a nie być klientem Stanów Zjednoczonych czy jakiegokolwiek innego mocarstwa. Naszym głównym celem powinno być znormalizowanie stosunków Polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich, przy jednoczesnym bronieniu niepodległości Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich i przy ścisłej współpracy z nimi. Powinniśmy sobie uświadomić, że im mocniejsza będzie nasza pozycja na wschodzie, tym bardziej będziemy się liczyli w Europie Zachodniej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Piekło jakie zgotowali Rosyjskim jeńcom NIEMCY

 Taka moja  refleksja o dramacie pochowanych tu  żołnierzach Armii Radzieckiej , którzy z jednego piekła jakim była II wojna światowa  dost...